Ghaqda ta' l-Armar - Zejtun

Santa Katarina V.M. Misrah Dicembru 13, Zejtun

Type your title here.

PROGRAMM TAL-FESTI
F’GIEH

SANTA KATARINA V.M.
LI SER JIGU CCELEBRATI
FIL-KNISJA ARCIMATRICI W ARCIPRETALI
TAZ-ZEJTUN
Mill-11 ta’ Gunju 2006 sat-18 ta’ Gunju 2006

Il-Hadd 11 ta’Gunju 2006  Ftuh tal-Festi.

  9:30am - Manifestazzjoni tat-tfal bl-Istatwa zghira ta’ Santa Katarina V.M. li  tibda mill-Knisja l-antika ta’  Santa Katarina (San Girgor) ghall-Knisja Parrokkjali.
10:00am - Marc mill-Banda Zejtun fit-toroq ewlenien taz-Zejtun
10:30am - Quddiesa ghat-tfal tal-Parrocca celebrata minn Fr. Roy Galdes.
11:30am - Hrugta’ l-Istatwa ta’ Santa Katarina min-nicca fuq iz-zuntier tal-Knisja.  Tilqa l-Hrug tal-Vara il-Banda Zejtun. Hruq ta’ Salut, Kaxxa nfrenali spanjola u murtaletti.
  6:00pm - Quddiesa ghall-persuni bi bzonnijiet specjali. Iqaddes Dun Ang Seychell.
  7:15pm - Quddiesa ghaz-zghazagh fil-Knisja l-antika ta’ Santa Katarina (San Girgor).  Iqaddes l-Arcipriet W.R. Eric Overend.

It-Tnejn 12 ta’ Gunju 2006  Jum L-Anzjani, l-Morda u l-Familji.

 5:00pm - Quddiesa ghall-Anzjani u l-Morda fil-Knisja Parrokkjali.  Iqaddes W.R. Victor Scicluna, Vigarju  Parrokkjali tal-Parrocca, li din is-sena qed ifakkar il-Gublew tal-Fidda mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tieghu. 
 6:30pm - Quddiesa g]all-Kopji Mizzewga kollha, partikolarment dawk li din is-sena qed jiccelebraw xi anniversarju  partikulari.  Iqaddes Mons. Victor Grech.
 8:30pm - Marc mill-Banda San Gorg ta’ Bormla (Mistiedna tal-Banda Beland) mat-toroq taz-Zona ta’ Gebel San Martin u li jintem quddiem il-Kazin tas-Socjeta Beland.

It-Tlieta 13 ta’ Gunju 2006  Jum L-Abbatini.

 6:30Pm - Quddies li fiha ssir il-Vestizzjoni ta’ l-Abbatini. Iqaddes l-Arcipriet W.R. Eric Overend.
 8:30pm - Marc mill-Banda San Guzepp ta’ Hal Ghaxaq (Mistiedna tal-Banda Beland) mat-toroq taz-Zona ta’ Ganza u li jintem quddiem il-Kazin tas-Socjeta Beland.

L-Erbgha 14 ta’ Gunju 2006  L-Ewwel Jum Solenni tat-Tridu.

 8:00am - 12:00am Hruq ta’ Murtali u Murtaletti.
 6:00pm - Celebrazzjoni Solenni ta’ l-Ghasar.
 6:30pm - Quddiesa Solenni ccelebrata minn Patri Guzepp Mifsud fl-okkazjoni tal-Gublew tad-Deheb mill-Ordinazzjoni  Sacerdotali tieghu.  Il-Priedka tat-Tridu ssir minn Patri Joe Vassallo, Direttur tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t'Alla.
 8:00pm - Kurunella, Innu, Antifona, Celebrazzjoni Ewkaristika u Bews tar-Relikwa.
 8:30pm - Marc mill-Banda Unjoni ta’ Hal-Luqa (Mistiedna tal-Banda Zejtun) mat-toroq tar-rahal t’isfel.  Dan il-Marc  jibda u jintem quddiem il-Kazin tal-Banda Zejtun.
 9:45pm - Hruq ta’ Beraq bil-kulur, Murtali tal-kulur u Kaxxa nfernali.

Il-Hamis 15 ta’ Gunju 2006  It-Tieni Jum Solenni tat-Tridu.

 8:00am - 12:00am Hruq ta’ Murtali u Murtaletti.
 6:00pm - Celebrazzjoni Solenni ta’ l-Ghasar.
 6:30pm - Quddiesa Solenni ccelebrata minn Dun Frans Mifsud.  Il-Priedka tat-Tridu ssir minn Patri Joe Vassallo, Direttur tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla.
 8:00pm - Kurunella, Innu, Antifona, Celebrazzjoni Ewkaristika u Bews tar-Relikwa.
 8:30pm - Il-Banda Beland taghti bidu ghall-marc Brijuz mat-toroq ewlenien taz-Zejtun.  Dan il-marc jibda u jintemm quddiem il-Kazin ta’ Socjeta.
 9:15pm - Programm ta’ Muzika moderna mill-Banda taz-zghazagh tal-Ghaqda tal-Banda Zejtun, fuq il-Plancier  ta’ l-istess Ghaqda f’ Misrah Girgor Bonnici.
 9:45pm - Hruq ta’ Beraq bil-kulur, Murtali tal-kulur u Kaxxa nfernali.

Il-Gimgha 16 ta’ Gunju 2006  It-Tielet Jum Solenni tat-Tridu.

  8:00am - 12:00am Hruq ta’ Murtali u Murtaletti.
  6:00pm - Celebrazzjoni Solenni ta’ l-Ghasar.
  6:30pm - Quddiesa Solenni ccelebrata minn Mons. Carmelo Zammit.  Il-Priedka tat-Tridu ssir minn Patri Joe Vassallo, Direttur tax-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla.
  8:00pm - Kurunella, Innu, Antifona, Celebrazzjoni Ewkaristika u Bews tar-Relikwa.
  8:30pm - Il-Banda Zejtun taghti bidu ghall-marc brijuz mat-toroq tar-rahal ta’ fuq.  Dan il-marc jibda u jintem quddiem il-Kazin tal-Banda Zejtun.
  9:45pm - Hruq ta’ Beraq bil-kulur, Murtali tal-kulur u Kaxxa nfernali.
10:30pm - Loghob tan-nar ta’ l-art f’Misrah Carlo’ Diacono, Ko-ordinat mill-Ghaqda tal-Banda Zejtun.

Is-Sibt 17 ta’ Gunju 2006 Lejlet is-Solennita’

  7:45am - Quddiesa Solenni ccelebrata mill-Kan. Guzepp Abela, Penetenzier tal-Kollegjata ta’ Bormla’, li din is-sena  qed jiccelebra l-Gublew tad-deheb ta’ l-Ordinazzjoni Sacerdotali tieghu.  Wara t-tqarbin, kanta tat-Te-Deum b’radd il-hajr lill-Alla, Antifona u Bews tar-Relikwa.
  8:30am - Hruq ta’ salut, kaxxa nfernali u murtaletti.
  5:15pm - Quddiesa ccelebrata minn Dun Ang Seychell, li din is-sena qed jiccelebra l-Gublew tad-deheb ta’ l-Ordinazzjoni Sacerdotali tieghu.
  6:00pm - Translazzjoni Solenni tar-Relikwa ta’ Santa Katarina mill-Bazilka Lateraensi tal-Madonna tal-Bon Kunsill, bis-sehem tal-W.R. Kleru, membri ta’ l-Ordni Religjuzi Zwieten u l-Arcikonfraternita tas-Sagrament.  Jippresiedi Mons. Carmelo Zammit, Kancillier ta’ l-Arcidjocesi ta’ Malta.
  6:15pm - Hruq ta’ Salut, kaxxa nfernali spanjola u varjazzjoni ta’ settijiet ta’ murtaletti.
  6:30pm - Celebrazzjoni Solenni tal-Primi Vespri u Celebrazzjoni Ewkaristika, jippresiedi Mons.Carmelo Zammit.
  7:30pm - Marc mill-Banda Zejtun mat-toroq tac-centru taz-Zejtun sa’ fuq il-plancier.
  7:45pm - Koncelebrazzjoni preseduta minn Mons. Carmelo Zammit.
  8:00pm - Marc mill-Banda Beland minn Misrah Carlo’ Diacono sal-plancier.
  9:15pm - Programm Vokali w instrumentali bejn iz-zewg baned Zwieten, Beland u Zejtun, minn fuq il-plancieri  rispettivi taghhom gewwa Misrah Gregorio Bonici.
  9:45pm - Esebizzjoni ta’ lampjuni, sfejjer, blalen, settijiet ta’ beraq ikkulurit u murtali tal-kulur, kaxxa nfernali tal-kulur.
11:45pm - Hruq ta’ nar ta’ l-art gewwa Misrah ir-Repubblika. (Quddiem ic-Centru Parrokkjali)

Il-Hadd 18 ta’ Gunju 2006  Il-Jum Solenni tal-Festa.

  5:45am, 7:00am, 8:00am, 9:15am, 11:30am u fil-5:00pm Quddiesa Letta.
  5:45am - Il-quddiesa tkun bis-Salmi tal-Matutin.
  8:00am - Il-Quddiesa tkun celebrata mill-W.R. Arcipriet Fr. Eric Overend, bis-Salmi ta’ tif]hir ta’ sbieh il-jum. 
  9:00am - L-Ghaqda tal-Banda Zejtun taghti bidu ghall-Marc Brijuz ta’ filg]odu li jibda u jintem quddiem il-Kazin ta’ l-istess Ghaqda.
  9:15am - Koncelebrazzjoni Solenni preseduta minn Mons. Joe carabott bis-sehem tal-Kleru u membri ta’ l-Ordnijiet Religjuzi Zwieten.  Jinseg kuruna ta’ tifhir u Glorja lill Santa Katarina, il-Kan. Michael Camilleri O.P., Kappillan ta’ Gwardamanga.
11:30am - Quddiesa minn Mons. Lawrenz Mifsud, Rettur tal-Kon Kattidral ta’ San Gwann fil-Belt Valletta.
  1:00pm - Il-Banda Beland taghti bidu ghall-marc popolari tas-siegha li jibda u jintem quddiem il-Kazin tas-Socjeta’.
  5:00pm - Quddiesa ccelebrata minn Dun Gorg Spiteri.
  6:00Pm - Celebrazzjoni Solenni tas-Sekonda Vespri. Jippresiedi Mons. Girgor Grech.
  6:00pm - Marc mill-Filarmonika Nazzjonali La Valette (Mistiedna tal-Banda Zejtun) li wara li tilqa il-Hrug tal- purcissjoni tesegwixxi programm sinfoniku fuq il-plancier tal-Banda Zejtun.
  6:15pm - Marc mill-Banda Santa Katarina taz-Zurrieq (Mistiedna ta’ l-Ghaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru) li  jibda minn Triq San Girgor sal-Pjazza tal-Knisja.  Wara, l-banda takkumpanja lil purcissjoni b’innijiet  religjuzi u popolari.
  7:00pm - Purcissjoni Solenni bl-Istatwa ta’ Santa Katarina V.M. bis-sehem tal-Kleru u l-Fratellanzi. Imexxi Mons. Girgor Grech.  Fil-Hrug tal-purcissjoni jinharqu salut, kaxxa nfernali spanjola u varjazzjoni ta’ murtali tal-beraq. Murtaletti jakkumpanjaw il-purcissjoni.
  7:15pm - Marc mill-Banda Santa Marija tal-Qrendi (Mistiedna tal-Banda Beland). Wara il-banda tesegwixxi programm sinfoniku fuq il-plancier tal-Banda Beland. L-istess banda takkumpanja l-purcissjoni  fid-dhul taghha lura fil-Knisja.
  9:15pm - Hruq ta’ settijiet ta’ beraq, beraq tal-kulur u murtali tal-kulur .
10:20pm - Esebizzjoni ta’ kaxxa nfernali tal-kulur, blalen, sfejjer u baraxxi tal-kulur.
10:30pm - Dhul trijonfali ta’ l-Istatwa bil-kant ta’ l-Antifona ‘Prudens et Vigilians’ ta’ Mro. Carlo’ Diacono. Celebrazzjoni Ewkaristika u ringrazzjament mill-Arcipriet.
10:45pm - Marc ta’ gheluq il-festa mill-Ghaqda tal-Banda Zejtun.

 

  Il-Muzika fil-jiem tat-Tridu, lejliet u Jum il-Festa hija ta’ Mro. Carlo Diacono (1836 - 1942) taht id-direzzjoni ta’ Mro. Kan. Gwann Galea.
  Il-Kor Parrokkjali ikun taht id-direzzjoni ta’ Dun Victor Scicluna bis-sehem ta’ l-organista  Mro. Joe Caruana.
  In-Nar ta’ l-art u ta’ l-Ajru huwa kollu xoghol l-Ghaqda tan-Nar 25 ta’ Novembru.
  Ghal aktar taghrif tista zzur il-web site tal-Parrocca 
www.zejtunparish.com