Ghaqda ta' l-Armar - Zejtun

Santa Katarina V.M. Misrah Dicembru 13, Zejtun

Programm tal-Festi f’gieh

Santa Katarina V.M.

li ser jigu ccelebrati fil-Knisja Arcipretali u Arcimatrici

taz-Zejtun

Fl-okkazjoni specjali tal-250 sena tal-Vara Titulari 1757 - 2007

Mid-9 ta’ Gunju 2007 sas- 17 ta’ Gunju 2007

 

Is-Sibt 9 ta’ Gunju 2007

06:30Pm  Quddiesa ccelebrata minn Dun Jimmy Bonnici, Rettur tas-Seminarju, li fiha ssir il-vestizzjoni ta’ l-Abbatini. Fi tmiem il-quddies l-Arcipriet Dun Eric Overend ibierek Bandiera gdida ta’ Santa Katatrina g]al fuq l-arblu il-Kbir. Ikunu mistiedna id-donaturi ewlenin ta’ din il-bandiera.  Janima din il-quddiesa l-Kor ta’ San Girgor.

Il-Hadd 10 ta’ Gunju 2007

08:45Am Cerimonja ta’ Kxif tal-Bandiera gdida ta’ Santa Katarina f’Misrah ir-Repubblika bis-sehem tal-Banda ta’ l-Iscouts.

09:15Am Quddiesa bis-Sagrament tal-Maghmudija.

09:45Am Celebrazzjoni ghat-tfal fil-Knisja ta’ San Girgor, fejn wara ssir mixja bl-istatwa zghira ta’ Santa Katarina ghal Knisja Parrokkjali.

10:00Am Marc mill-Banda |ejtun mat-toroq ewlenin taz-Zejtun fejn wara tilqa’ l-hrug ta’ l-istatwa min-nicca fuq iz-zuntier tal-Knisja.

10:30Am Quddiesa ccelebrata minn Patri Pierre Desira OSA ghat-tfal, bis-sehem tal-kor tat-tfal ta’ M’Xlokk.

11:30Am Hrug tal-vara ta’ Santa Katarina min-nicca fuq iz-zuntier tal-knisja.

Hruq ta’ Salut, Kaxxa nfernali spanjola u murtaletti.

06:00Pm Quddiesa ccelebrata minn Fr. Trevor Fairclough g]al persuni b’dizabilita.

07:15Pm Quddiesa ccelebrata minn Fr Ray Francalanza OSA, fil-knisja ta’ San Girgor, ghaz-zghazagh bis-sehem taz-Zejtun Youth Mass.

It-Tnejn 11 ta’ Gunju 2007 Jum l-Anzjani u l-morda.

05:00Pm Quddies ccelebrata minn Mons. Victor Zammit McKeon li fiha jigu amministrati s-sagramenti tal-Grizma tal-morda, bis-sehem tal-Grupp Infahhru l-Mulej.

06:30Pm Quddiesa ccelebrata Mill-W.R Arcipriet Fr. Eric Overend ghal Ghaqdiet Socjali, Muzikali, Politici, kif ukoll dawk Religjuzi. Janima il-quddiesa l-Kor Parrokkjali.

08:30Pm Marc mil-Banda tas-Socjeta Muzikali Santa Katarina taz-Zurrieq (mistiedna

tal-Banda Beland) mat-toroq taz-zona ta’ San Girgor u l-Housing Estate ta’ Ganza. Dan il-Marc jintemm quddiem il-Kazin tal-Banda Beland.

It-Tlieta 12 ta’ Gunju 2007 Jum il-Familja.

06:30Pm Quddiesa ccelebrata minn Patri Marcello Ghirlando OFM ghall-Kopji mizzewga, partikoararment dawk li qed jiccelebraw xi anniversarju specjali. il-Quddiesa tkun animata mill-Kummissjoni Parrokkjali Familja.

08:30Pm Marc mill-Banda San Guzepp ta’ Hal-Ghaxaq (mistiedna tal-Banda Beland)

mat-toroq taz-zona ta’ Bir id-deheb.

Dan il-Marc jintemm quddiem il-Kazin tal-Banda Beland.

L-Erbgha  13 ta’ Gunju 2007 L-ewwel Jum tat-Tridu.

08:00Am - 12:00Pm Hruq ta’ Murtali u Murtaletti.

06:00Pm Celebrazzjoni Solenni ta’ l-Ghasar.

06:30Pm Quddiesa Solenni ccelebrata minn Mons. Karm Farrugia. Il-Priedka tat-Tridu ssir minn Kan Joe. Sultana, Vigarju Parrokkjali tal-Parrocca tal-Katidral ta’ Ghawdex.

08:00Pm Kurunella, Innu, Antifona, Celebrazzjoni Ewkaristika u Bews tar-Relikwa.

08:30Pm Marc mill-Banda Unjoni ta’ Hal Luqa (mistiedna tal-Banda Zejtun) mat-toroq tar-rahal t’isfel. Dan il-marc jibda u jintemm quddies il-Kazin tal-Banda Zejtun.

09:45Pm Hruq ta’ Beraq tal-kulur, murtali tal-kulur u kaxxa nfernali.

Il-Hamis 14 ta’ Gunju 2007 It-tieni Jum tat-Tridu.

08:00Am - 12:00Pm Hruq ta’ Murtali u Murtaletti.

06:00Pm Celebrazzjoni Solenni ta’ l-G]asar.

06:30Pm Quddiesa Solenni ccelebrata minn Mons. Joe Bugeja. Il-Priedka tat-Tridu ssir minn Kan Joe. Sultana, Vigarju Parrokkjali tal-Parrocca tal-Katidral ta’ G]awdex.

08:00Pm Kurunella, Innu, Antifona, Celebrazzjoni Ewkaristika u Bews tar-Relikwa.

08:30Pm Marc mill-Banda ta’ l-Ghaqda tal-Banda Zejtun mat-toroq tar-rahal ta‘ Fuq. Dan il-marc jibda u jintemm quddies il-Kazin tal-Banda Zejtun.

09:45Pm Hruq ta’ Beraq tal-kulur, murtali tal-kulur u kaxxa nfernali.

10:30Pm Loghob tan-nar ta’ l-art f’Misrah Carlo Diacono, ko-ordinat mill-Ghaqda tal-Banda Zejtun. Wara spettaklu ta’ nar ta’ l-Ajru sinkronizzat mal-muzika f’Misrah Girgor Bonnici.

Il-Gimgha  15 ta’ Gunju 2007  It-tielet Jum tat-Tridu.

08:00Am - 12:00Pm Hruq ta’ Murtali u Murtaletti.

06:00Pm Celebrazzjoni Solenni ta’ l-G]asar.

06:30Pm Quddiesa Solenni ccelebrata minn Dun Alfred Vella. Il-Priedka tat-Tridu ssir minn Kan Joe. Sultana, Vigarju Parrokkjali tal-Parrocca tal-Katidral ta’ Ghawdex.

08:00Pm Kurunella, Innu, Antifona, Celebrazzjoni Ewkaristika u Bews tar-Relikwa.

08:30Pm Marc mill-Banda tas-Socjeta Muzikali Beland mat-toroq ewlenin taz-Zejtun.

Il-Marc jibda u jintemm quddiem il-Kazin tas-Socjeta Muzikali Beland.

09:45Pm Hruq ta’ Beraq tal-kulur, murtali tal-kulur u kaxxa nfernali.

10:00Pm Programm ta’ Muzika moderna mill- ‘Big Band’ (mistiedna tal-Ghaqda tal-Banda Zejtun) fuq il-plancier tal-Banda Zejtun, f’Misrah Girgor Bonnici.

Is-Sibt 16 ta’ Gunju 2007 Lejliet is-Solennita.

07:45Am Quddiesa Solenni ccelebrata mill-Kan. Guzepp Abela, Penetenzier tal-Kolleggjata ta’ Bormla. Wara t-tqarbin isir il-Kant tat-Te Deum, b’radd il-hajr lill Alla, Antifona u Bews tar-Relikwa.

08:30Am Hruq ta’ Salut, Kaxxa nfernali u murtaletti.

10:00Am Tigi mtellgha ghal ewwel darba il-Bandiera l-gdida fuq l-arblu l-kbir. 

05:15Pm Quddiesa ccelebrata minn Dun Ang Seychell, rettur taz-zona Gebel San Martin.

06:00Pm Translazzjoni Solenni tar-relikwa ta’ Santa Katarina, mill-Kappella Filjali ta’ Santa Marija bis-sehem tal-Kleru, membri ta’ l-Ordni Religjuzi Zwieten, l-Arcikonfraternita tas-Santissmu Sagrament taz-Zejtun u l-Fratellanza tas-Sagrament tal-Parrocca taz-Zurrieq. Jippresiedi Mons. Carmelo Zammit.

06:15Pm Hruq ta’ Salut, kaxxa nfernali Spanjola u varjazzjoni ta’ settijiet ta’ murtaletti.

06:30Pm Celebrazzjoni Solenni tal-Primi Vespri u celebrazzjoni Ewkaristika mmexxija minn Mons. Carmelo Zammit.

07:00Pm Marc mill-Banda Zejtun mat-toroq tac-centru taz-Zejtun sa fuq il-Plancier.

07:45Pm Koncelebrazzjoni preseduta mill-W.R. Ar`ipriet Rev. Eric Overend. 07:45Pm Marc mill-Banda Beland minn Misrah Carlo Diacono sa fuq il-Plancier.

09:15Pm Programm Vokali u strumentali b’udjenza komuni bejn iz-zewg baned Zwieten, Zejtun u Beland fuq il-plancieri rispettivi taghhom f’Misrah Girgor Bonnici.

09:45Pm Esebizzjoni ta’ Lampjuni, sfejjer, blalen, settijiet ta’ beraq ikkulurit, murtali

tal-kulur u kaxxa nfernali tal-kulur.

11:45Pm Hruq ta’ nar ta’ l-art f’Misrah ir-Repubblika (Quddiem ic-Centru Parrokkjali).

Il-Hadd 17 ta’ Gunju 2007 Il-Jum Solenni tal-Festa.

05:45Am Quddiesa bit-talb tal-Matutin ccelebrata minn Dun Gino Gauci.

07:00Am Quddiesa ccelebrata minn Mons. Carmelo Zammit bit-Talb ta’ sbieh il-Jum.

08:15Am Quddiesa ccelebrata minn Mons. Joe Carabott bit-Talb ta’ sbieh il-Jum.

09:00Am L-Ghaqda tal-Banda Zejtun taghti bidu ghall-Marc Brijuz ta’ Filghodu li jibda u jintemm quddiem il-Kazin ta’ l-istess Ghaqda.

09:15Am Koncelebrazzjoni Solenni preseduta minn Mons. Arthur Said Pullicino tal-Kapitlu Metropolitan bis-sehem tal-Kleru u membri ta’ l-Ordnijiet Religjuzi Zwieten. Jinseg  il-panigierku Mons. Lawrenz Sciberras tal-Kapitlu tal-Katidral t’Ghawdex.

11:30Am Quddiesa ccelebrata minn Mons. Lawrenz Mifsud, Rettur tal-Kon-Katidral ta’ San Gwann Battista fil-Belt Valletta.

01:00Pm Il-Banda Beland taghti bidu ghall-marc popolari tas-siegha li jibda u jintemm quddiem il-kazin tas-Socjeta.

05:00Pm Quddies ccelebrata minn Patri Salvu Spagnol OCD.

06:00PM Celebrazzjoni Solenni tas-Sekonda Vespri. Jippresiedi Dun Gorg Spiteri, Vigarju Parrokkjali tal-Parrocca ta’ M’Xlokk.

06:00Pm Marc mill-Filarmonika Nazzjonali La Valette (mistiedna tal-Ghaqda tal-Banda Zejtun) li wara li tilqa l-purcissjoni tesegwixxi programm sinfoniku fuq il-plancier tal-Banda Zejtun.

06:15Pm Marc mill-Banda tas-Socjeta Filarmonika Nicolo Isouard tal-Mosta (mistiedna ta’ l-Ghaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru) li jibda minn hdejn il-Knisja ta’ San Girgor sal-pjazza. Wara il-banda takkumpanja l-Purcissjoni bl-innijiet religjuzi u popolari.

07:00Pm Purcissjoni Solenni bl-istatwa ta’ Santa Katarina V.M. bis-sehem tal-Kleru u

l-Fratellanzi. Imexxi Dun Gorg Spiteri.  Fil-hrug tal-purcissjoni jinharaq Salut, kaxxa nfernali spanjola u varjazzjoni ta’ murtali tal-beraq. Murtaletti jakkumpanjaw il-Purcissjoni.

07:15Pm Marc mill-Banda Santa Marija tal-Qrendi (mistiedna tal-Banda Beland). Wara l-banda tesegwixxi programm sinfoniku fuq il-plancier tas-Socjeta Beland.  L-istess banda takkumpanja l-purcissjoni fid-dhul taghha.

09:15Pm Hruq ta’ settijiet ta’ beraq, beraq tal-kulur u murtali tal-kulur.

10:20Pm Esebizzjoni ta’ Kaxxa nfernali tal-kulur, blalen, sfejjer u baraxxi tal-kulur.

10:30Pm Dhul trijonfali ta’ l-istatwa bil-kant ta’ l-Antifona, celebrazzjoni Ewkaristika u ringrazzjament mill-Arcipriet.

10:45Pm Marc ta’ gheluq il-festi mill-Banda ta’ l-Ghaqda tal-Banda Zejtun.