Ghaqda ta' l-Armar - Zejtun

Santa Katarina V.M. Misrah Dicembru 13, Zejtun

Jiddispjacina ghal kull inkonvenjent, izda il-Guestbook fuq din il-pagna gie sospiz indefinitivament minhabba li fuqu saru rimarki u insulti li mhumiex tolerati.  L-Ghaqda ta' l-Armar 25 ta' Novembru thoss li fic-cirkustanzi, mhux xieraq li tippermetti li l-Web Site ufficcjali taghha tintuza sabiex minnha jsiru t-tali rimarki, u ma terfgha l-ebda responsabbilita ghal dak kollu li nkiteb. Grazzi. 

 

Kull minn irid jaghmel xi kumment lil Ghaqda ta' l-Armar jista jaghmel dan billi jikteb direttament bl-email fuq xela@onvol.net